IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

1.Ogólne informacje
1.1 Regulamin dotyczy wszystkich u?ytkowników korzystaj?cych z forum . Korzystanie z forum jest jednoznaczne z akceptacj? regulaminu .
1.2 Administracja ma prawo bez podawania przyczyny zmienia? tre?? regulaminu .
1.3 Serwis Poziomkaz nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?ci zamieszczane przez u?ytkowników forum .

2. Zasady forum Poziomkaz .
2.1 Na forum zakazane jest umieszczanie tre?ci :
- pornograficznych
- wulgarnych i nieetycznych
- propaguj?cych rasizm lub inne formy nietolerancji
- gró?b do u?ytkowników forum
- ogólnie uwa?anych za obra?liwe mog?cych urazi? innych u?ytkowników
2.2 U?ytkownicy maj? odnosi? si? do siebie z nale?ytym szacunkiem i zachowaniem kultury osobistej .
2.3 W postach nale?y dba? o poprawno?? j?zykow? ortografi? . Nagminne niestosowanie si? do tego punktu mo?e by? karane . Post musi by? czytelny .
2.4 Zabrania si? w jakikolwiek sposób reklamowania innych stron/for internetowych . Jedyn? drog? jest uzyskanie od administratora zgody na wspó?prac? .
2.5 Tre?? postu musi by? pisana z sensem , odwo?ywa? si? bezpo?rednio do tematu . Krótkie wiadomo?ci nie wnosz?ce nic do tematu ( ogólnie uwa?ane za spam ) b?d? karane .
2.6 Prywatne sprawy mi?dzy u?ytkownikami nale?y za?atwia? za pomoc? prywatnych wiadomo?ci .
2.7 Przy tworzeniu nowego tematu nale?y zwróci? uwag? na to , czy na forum nie istnieje podobny . Tematy musz? by? zak?adane w dzia?ach do których odnosi si? ich tre?? .
2.8 U?ytkownik mo?e posiada? jedynie jedno konto . W razie u?ywania jednego adresu ip przez kilku u?ytkowników komputera uprasza si? o uprzedni kontakt z administracj? .
2.9 Zabrania si? pisania posta pod postem , je?eli od czasu wys?ania pierwszego posta nie min??y 24 godziny .
2.10 Zabrania si? propagowania piractwa pod jak?kolwiek postaci?

3. Ustawienia avatara i sygnatury
3.1 Avatar mo?e mie? wielko?? maksymalnie 120x120 pikseli oraz wag? nieprzekraczaj?c? 50kb .
3.2 Sygnatura mo?e mie? maksymalnie 3 linijki tekstu . Obrazek w sygnaturce nie mo?e przekracza? 400x150 pikseli .
3.3 Tre?ci zakazane przez regulamin nie mog? by? zawarte równie? w avatarze, b?d? sygnaturze .

4. Kary
4.1 W przypadku ?amania regulaminu forum administratorzy oraz moderatorzy maj? prawo stosowa? kary .
4.2 W przypadku drobnego naruszenia regulaminu stosuje si? upomnienia . Jednak?e je?li to naruszenie b?dzie si? powtarza? zostaje zastosowane ostrze?enie .
4.3 W przypadku niew?tpliwego naruszenia regulaminu stosuje si? ostrze?enia .
4.4 W przypadku ci??kiego wykroczenia na u?ytkownika mog? zosta? na?o?one ograniczenia w korzystaniu z forum , lub banicja . Pi?? ostrze?e? automatycznie ko?czy si? zbanowaniem u?ytkownika .
Lo-Fi Version Time is now: 17th June 2024 - 17:25