IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

1.Og??lne informacje
1.1 Regulamin dotyczy wszystkich u??ytkownik??w korzystaj─?cych z forum . Korzystanie z forum jest jednoznaczne z akceptacj─? regulaminu .
1.2 Administracja ma prawo bez podawania przyczyny zmienia─? tre??─? regulaminu .
1.3 Serwis Poziomkaz nie ponosi odpowiedzialno??ci za tre??ci zamieszczane przez u??ytkownik??w forum .

2. Zasady forum Poziomkaz .
2.1 Na forum zakazane jest umieszczanie tre??ci :
- pornograficznych
- wulgarnych i nieetycznych
- propaguj─?cych rasizm lub inne formy nietolerancji
- gr????b do u??ytkownik??w forum
- og??lnie uwa??anych za obra??liwe mog─?cych urazi─? innych u??ytkownik??w
2.2 U??ytkownicy maj─? odnosi─? si─? do siebie z nale??ytym szacunkiem i zachowaniem kultury osobistej .
2.3 W postach nale??y dba─? o poprawno??─? j─?zykow─? ortografi─? . Nagminne niestosowanie si─? do tego punktu mo??e by─? karane . Post musi by─? czytelny .
2.4 Zabrania si─? w jakikolwiek spos??b reklamowania innych stron/for internetowych . Jedyn─? drog─? jest uzyskanie od administratora zgody na wsp????prac─? .
2.5 Tre??─? postu musi by─? pisana z sensem , odwo??ywa─? si─? bezpo??rednio do tematu . Kr??tkie wiadomo??ci nie wnosz─?ce nic do tematu ( og??lnie uwa??ane za spam ) b─?d─? karane .
2.6 Prywatne sprawy mi─?dzy u??ytkownikami nale??y za??atwia─? za pomoc─? prywatnych wiadomo??ci .
2.7 Przy tworzeniu nowego tematu nale??y zwr??ci─? uwag─? na to , czy na forum nie istnieje podobny . Tematy musz─? by─? zak??adane w dzia??ach do kt??rych odnosi si─? ich tre??─? .
2.8 U??ytkownik mo??e posiada─? jedynie jedno konto . W razie u??ywania jednego adresu ip przez kilku u??ytkownik??w komputera uprasza si─? o uprzedni kontakt z administracj─? .
2.9 Zabrania si─? pisania posta pod postem , je??eli od czasu wys??ania pierwszego posta nie min─???y 24 godziny .
2.10 Zabrania si─? propagowania piractwa pod jak─?kolwiek postaci─?

3. Ustawienia avatara i sygnatury
3.1 Avatar mo??e mie─? wielko??─? maksymalnie 120x120 pikseli oraz wag─? nieprzekraczaj─?c─? 50kb .
3.2 Sygnatura mo??e mie─? maksymalnie 3 linijki tekstu . Obrazek w sygnaturce nie mo??e przekracza─? 400x150 pikseli .
3.3 Tre??ci zakazane przez regulamin nie mog─? by─? zawarte r??wnie?? w avatarze, b─?d?? sygnaturze .

4. Kary
4.1 W przypadku ??amania regulaminu forum administratorzy oraz moderatorzy maj─? prawo stosowa─? kary .
4.2 W przypadku drobnego naruszenia regulaminu stosuje si─? upomnienia . Jednak??e je??li to naruszenie b─?dzie si─? powtarza─? zostaje zastosowane ostrze??enie .
4.3 W przypadku niew─?tpliwego naruszenia regulaminu stosuje si─? ostrze??enia .
4.4 W przypadku ci─???kiego wykroczenia na u??ytkownika mog─? zosta─? na??o??one ograniczenia w korzystaniu z forum , lub banicja . Pi─?─? ostrze??e?? automatycznie ko??czy si─? zbanowaniem u??ytkownika .
Lo-Fi Version Time is now: 23rd May 2019 - 23:32